Pasningsvejledninger


Go to content

Bek om privates hold af særlige dyr

Lovgivning

Bek. om privates hold af særlige dyr m.v.
Nr. 1021 af 12. december 2002
Justitsministeriet
Ændringer til bekendtgørelsen

I medfør af § 4, stk. 1, § 10, stk. 1, § 12, stk. 1, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991, som ændret ved § 20 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, fastsættes:


Kapitel 1
Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for hold af de i bilag 1 og 2 nævnte dyrearter samt andre dyr, der kan skabe frygt, eller som vanskeligt kan holdes på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for

1) hold af dyr i zoologiske haver m.v., for hvilke der i medfør af dyreværnslovens § 17, stk. 3, er fastsat særlige regler om hold af dyr omfattet af denne bekendtgørelse,
2) erhvervsmæssig handel med og opdræt af dyr, drift af dyrepensioner og dyreinternater samt formidling af dyr, for hvilke der i medfør af dyreværnslovens § 18, stk. 2, er fastsat særlige regler om hold af dyr omfattet af denne bekendtgørelse,
3) hold af dyr i cirkus, varieteer og lignende virksomhed omfattet af dyreværnslovens § 17, stk. 2, eller
4) landbrugsmæssigt og anden erhvervsmæssigt hold og opdræt af dyr, for hvilke der er fastsat særlige regler om hold af dyr omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Justitsministeriet kan i særlige tilfælde undtage anden hold af dyr helt eller delvist fra denne bekendtgørelse.

§ 2. Ved dyreanlæg forstås i denne bekendtgørelse enhver form for afgrænset område som akvarier, terrarier, bure, indhegninger og lignende, der er særligt indrettet til dyrehold.


Kapitel 2
Forbud mod hold af visse særlige dyr

§ 3. Der må ikke holdes dyrearter, som kan frembyde fare eller er særligt vanskelige at holde på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.


Hold af andre særlige dyr


Almindelige bestemmelser

§ 4. Hold af dyrearter omfattet af bilag 2 til denne bekendtgørelse samt andre dyrearter, der kan skabe frygt, eller som vanskeligt kan holdes på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde, skal opfylde bestemmelserne i bekendtgørelsens §§ 5-15.

§ 5. Dyrene skal sikres forsvarlige forhold, således at hensynet til dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.
Stk. 2. Kun dyr, der ikke tilføjer hinanden skade, må holdes sammen. Opstår der vedvarende indbyrdes aggressioner eller stress, skal de pågældende dyr adskilles.

§ 6. Dyrene skal have adgang til direkte dagslys eller kunstig belysning, så dyrene kan opretholde normal aktivitet og adfærd. Lysintensiteten skal reguleres, så den ikke medfører ubehag for eller skade på dyrene og således, at dyrene kan følge artens naturlige døgnrytme.


Indretning af dyreanlæg

§ 7. Dyr skal holdes i dyreanlæg, der til enhver tid opfylder de krav, der følger af bestemmelserne i §§ 8-14.

§ 8. Dyreanlæg skal i størrelse og indretning tilgodese dyrenes behov for bevægelse og naturlig udfoldelse.

§ 9. Dyreanlæg skal indrettes således, at dyrene ikke kan undvige, og ingen udenforstående personer kan påføres skader.
Stk. 2. Gitre, net og andre anordninger skal være konstrueret og tilpasset således, at dyrene ikke kan trænge gennem mellemrum, kile sig fast eller tilføjes skader. Materialer og befæstninger i gitre, net og andre anordninger skal være tilpasset dyrearternes størrelse, fysiske styrke og eventuelle gnavetilbøjelighed.
Stk. 3. Placeres dyreanlæg ved siden af hinanden, skal de konstrueres og anbringes således, at dyrene ikke udsættes for stress eller skader hinanden.
Stk. 4. Holdes flere dyr i hyldesystemer, skal disse være udformet, så gødning og lignende affald ikke kan forurene lavere placerede områder, hvori der holdes dyr.

§ 10. Holdes dyr i udendørs dyreanlæg, skal dyrene have adgang til læskure eller bygninger, hvor alle dyr samtidig kan søge hvile.
Stk. 2. I udendørs anlæg, der er placeret direkte på jorden, skal jordbunden være drænet, så den ikke bliver mudret i hele sin udstrækning under normale vejrforhold.
Stk. 3. Indeholder udendørs dyreanlæg gravende dyr, skal hele anlægget have et nedgravet net eller på anden måde være sikret, så dyrene ikke kan grave sig ud.
Stk. 4. Adgang til udendørs volierer skal ske gennem sluse eller andet rum.

§ 11. Elektriske installationer i dyreanlæg skal være afskærmet eller placeret således, at de er utilgængelige for dyrene.

§ 12. Dyreanlæg skal være indrettet således, at hvert dyr har mulighed for en uforstyrret og naturlig indtagelse af foder og frisk vand.

§ 13. Klimaet i et dyreanlæg skal være tilpasset den enkelte dyrearts behov. Ventilation i dyreanlæg skal være tilstrækkelig og må ikke medføre unødig træk.

§ 14. Dyreanlæg skal være udformet således, at tilsyn og pasning kan ske uden besvær.

§ 15. Tilsyn skal ske mindst en gang daglig og på en måde, så dyrene ikke voldes unødige gener.
Stk. 2. Rengøring og udskiftning af bundmateriale skal ske med sådanne intervaller, at der opretholdes en god hygiejnisk standard. Vand til vandlevende dyr skal have en passende kvalitet og renses løbende med pumpe og filteranlæg eller udskiftes efter behov.


Kapitel 3
Straf

§ 16. Med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 3, § 4, jf. §§ 5-15, eller § 19, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning.
Stk. 2. Med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder straffes endvidere den, der overtræder de betingelser, der i medfør af § 18 gælder for en tilladelse udstedt i medfør af § 17, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.Kapitel 4
Overgangsbestemmelser m.v.

§ 17. Personer, som på tidspunktet for ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse lovligt er i besiddelse af et eller flere af de i bilag 1 nævnte dyr, kan fortsat holde disse med politiets tilladelse, hvis

1) der indgives anmeldelse til politiet om dyreholdet senest 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse,
2) dyrene mærkes eller på anden måde entydigt identificeres, således at de til enhver tid kan genkendes, og
3) der træffes foranstaltninger, således at dyrene ikke kan formere sig.

Stk. 2. Anmeldelsen skal være ledsaget af dokumentation for, at betingelserne i stk. 1, nr. 2 og 3, er opfyldt.

§ 18. Politiets tilladelse efter § 17 er betinget af, at kravene i denne bekendtgørelses § 6 og §§ 8-14 er opfyldt, og at ansøgeren endvidere gør det antageligt, at kravene i § 5 og § 15 vil blive opfyldt.
Stk. 2. Tilladelse kan endvidere betinges af, at ansøgeren opfylder visse nærmere angivne vilkår for holdet af det eller de pågældende dyr.
Stk. 3. Politiet indhenter en udtalelse fra Rådet vedrørende hold af særlige dyr i forbindelse med politiets afgørelser efter stk. 1 og stk. 2.

§ 19. Dyr, der holdes med politiets tilladelse efter § 17 må ikke overdrages. Politiet kan dog tillade, at sådanne dyr eksporteres eller overdrages til godkendte zoologiske anlæg omfattet af § 1 i Justitsministeriets bekendtgørelse om godkendelse og tilsyn af zoologiske anlæg m.v.
Stk. 2. Politiets tilladelse skal opbevares af besidderen og skal på forlangende forevises politiet.

§ 20. En tilladelse udstedt i medfør af § 17 kan tilbagekaldes, hvis indehaveren groft eller gentagne gange overtræder betingelserne herfor eller vilkår fastsat i medfør af § 18, stk. 2.

§ 21. Eksisterende hold af andre dyr end de i bilag 1 nævnte, som er omfattet af denne bekendtgørelse, skal opfylde kravene til dyreholdet senest 6 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse.Kapitel 5
Ikrafttrædelse

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003.

§ 23.

§ 2 i bekendtgørelse nr. 187 af 7. august 1936 angående kontrol med rovdyr og visse større dyr ophæves.Lene Espersen / Anne TønnesBilag 1
Dyrearter omfattet af forbudet i bekendtgørelsens § 3 (dyrearter, som kan frembyde fare eller er særligt vanskelige at holde på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde)

Pattedyr (Mammalia)
Kloakdyr: Næbdyr (Ornithorhynchus anatinus), alle arter af myrepindsvin (Tachyglossidae).
Pungdyr: Koalabjørn (Phascolarctos cinereus), kæmpekænguruer (Macropus spp.), alle arter af vombat (Vombatidae) samt flyvepungegern (Acrobates spp., Petaurus spp., Schoinobates spp.), undtagen korthovedet flyvepungegern (Petaurus breviceps).
Insektædere: Alle arter, undtagen børstesvin (Tenrecidae spp.) og pindsvin (Erinaceidae spp.).
Kaguanger: Begge arter.
Flagermus: Alle arter.
Gnavere: Bæveregern (Aplodontia spp.), bævere (Castoridae spp.), flyveegern (Petaurista spp., Biswamoyopterus spp., Aeromys spp., Eupetaurus spp., Pteromys spp., Glaucomys spp., Eoglaucomys spp., Hylopetes spp., Petinomys spp., Aeretes spp., Trogopterus spp., Belomys, Pteromyscus spp., Petaurillus spp., Iomys spp.), skælhaleegern (Anomaluridae spp.), hulepindsvin (Hystricidae spp.) samt træpindsvin (Erethizontidae spp.).
Gumlere: Alle arter, undtagen niringet bæltedyr (Dasypus novemcinctus).
Skældyr: Alle arter.
Jordsvin: Orycteropus afer.
Rovdyr: Alle arter, undtagen domesticerede hunde og katte, manguster (Herpestinae spp.), genette (Genetta genetta), fennekræv (Fennecus zerda), domesticerede ræve (Vulpes vulpes), vaskebjørne (Procyon spp.), næsebjørne (Nasua spp.), mårhund (Nyctereutes procyonoides), fritte og tam-ilder (Putorius putorius) samt domesticerede former af mink (Mustela vison).
Sæler: Alle arter.
Hvaler: Alle arter.
Uparrettåede hovdyr: Alle arter, undtagen domesticerede former.
Parrettåede hovdyr: Alle arter, undtagen domesticerede former.
Elefanter: Alle arter.
Søkøer: Alle arter.
Primater: Alle arter, undtagen egernaber (Callithricidae spp.).

Fugle (Aves)
Strudsfugle: Alle arter, undtagen tinamuer (Tinamidae spp.).
Stormfugle: Alle arter.
Pingviner: Alle arter.
Lommer: Alle arter.
Lappedykkere: Alle arter.
Årefodede: Alle arter.
Storkefugle: Alle arter, undtagen nathejrer, ibisser og skestorke (Treskiornithidae spp.).
Flamingoer: Alle arter.
Andefugle: Hyrdefugle (Anhinidae spp.).
Vestgribbe: Alle arter.
Hønsefugle: Hokkoer (Cracidae spp.).
Hoatzin: Opisthocomus hoazin.
Tranefugle: Alle arter, undtagen vandhøns (Rallidae spp.) og trompeterfugle (Psophiidae spp.).
Mågevadefugle: Alle arter.
Steppehøns: Pteroclidiformes spp.
Gøgefugle: Gøge (Cuculidae spp.).
Natravne: Alle arter.
Sejlerfugle: Alle arter.
Skrigefugle: Biædere (Meropodidae spp.).

Krybdyr (Reptilia)

Skildpadder (Testudinata)
Havskildpadder (Cheloniidae, Dermochelyidae): Alle arter.

Krokodiller (Crocodylia)
Krokodiller (Crocodylidae)
alligatorer (Alligatoridae) og gavialer (Gavialidae): Alle arter, undtagen Ostaeolaemus spp., Paleosuchus spp. og Alligator sinensis.

Slanger (Serpentes)
Snoge (Colubridae): Liansnog (Thelotornis spp.), boomslange (Dispholidus spp.) samt arter af snogeslægten (Rhabdophis).
Giftsnoge (Elaphidae): Alle arter.
Havslanger (Hydrophiidae): Alle arter.
Hugorme (Viperidae): Alle arter.
Grubeorme (Crotalidae): Alle arter.
Jordhugorme (Aparallactinae): Atractaspis spp. og Macrelaps spp.
Kvælerslanger (Pythonidae, Boidae): Tigerpython (Pythonmolurus), klippepython (Python sebae), netpython (Python reticulatus) samt grøn anakonda (Eunectes murinus).

Øgler (Sauria)
Varaner (Varanidae): Komodovaran (Varanuskomodoensis), båndvaran (Varanus salvator), papuavaran (Varanus salvadoiri), nilvaran (Varanus niloticus) samt centralafrikansk nilvaran (Varanus ornatus).

Fisk (Pisces)
Stenfisk: Alle arter (Synanceiaspp.).
Hajer: Tigerhaj (Galeocerdo cuvier), oceanisk hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus), tyrehaj (Carcharhinus leucas), stor hvid haj (Carcharodon carcharias), blåhaj (Prionace glauca) samt stor hammerhaj (Sphyrna mokarran).

Bløddyr (Mollusca)
Blæksprutter (Dibranchiata): Blåringede blæksprutter (Hapalochlaea maculosa og Hapalochlaea lunulata).

Leddyr (Arthropoda)
Skolopendre (Chilopoda): Scholopendra gigantea samt Scholopendra heros.
Skorpioner (Scorpiones): Androctonus spp., Buthus spp., Centruroides spp., Tityus spp., Hottentotta spp., Leiurus spp. samt Parabuthus spp.
Edderkopper (Araneae): Atrax robustus, Phoneutria nigriventer, Loxosceles reclusa, Tegenaria agrestis, Latrodectus spp. samt Sicarius spp.

Ændringer:
Bilag 1 ændret 1/2 2005 ved 2004-12-20-ÆB.1498, jf. ikrafttrædelsesbestemmelserne.Bilag 2

Dyrearter, som det er tilladt at holde under de i bekendtgørelsen nævnte betingelser (dyrearter, som kan skabe frygt eller er vanskelige at holde på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde) - ikke udtømmende

Pattedyr (Mammalia)
Insektædere: Pindsvin (Erinaceidae spp.) og børstesvin (Tenrecidae spp.).
Pungdyr: Flyvepungegern (Petaurus breviceps), Pungrotter/opossum (Didelphidae spp.) klatrepungdyr/pungræve, (Trichosurus spp.), kuskus (Phalanger spp.) og kænguruer (Macropodidae spp.).
Rovdyr: Næsebjørne (Nasua spp.), vaskebjørne (Procyon spp.) og mårhunde (Nyctereutes procyonides), ørkenræv (Fennecus zerda), genette (Genetta genetta) og domesticerede former af mink (Mustela vison).
Klippegrævlinger: Alle arter.
Primater: Silkeaber/egernaber (Callithricidae).
Gumlere: Niringet bæltedyr (Dasypus novemcinctus).

Fugle (Aves)
Alle arter, som ikke er omfattet af bilag 1, undtagen træduer (Columbinae), amazonpapagøjer (Amazona spp.), grå jacopapegøje (Psittacus erithacus), dværgpapagøjer (Agapornis spp.), nymfeparakit (Nymphicus hollandicus), australske parakitter (herunder undulat), ædelparakitter (Psittacula spp), kanariefugl (Serinus canaria), zebrafinke (Poephila guttata), mågefinke (Lonchura domestica) samt risfugl (Padda oryzivora).

Krybdyr (Reptilia)
Alle skildpadder, som ikke er omfattet af bilag 1.

Alle krokodiller (Crocodylia), som ikke er omfattet af bilag 1.

Alle slanger (Serpentes) og øgler (Sauria), som ikke er omfattet af bilag 1.


Padder (Amphibia)
Alle arter. Dog er hold af et begrænset antal ikke-voksne individer af lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø eller grøn frø ikke omfattet.

Fisk (Pisces)
Alle arter af saltvandsfisk og brakvandsfisk, som ikke er omfattet af bilag 1.
--------------------------------------------------------------------------------
Diverse ikrafttrædelsesbestemmelser

2004-12-20-ÆB.1498 indeholder følgende bestemmelser:
§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2005.§ 3. §§ 17-20 i bekendtgørelse nr. 1021 af 12. december 2002 om privates hold af særlige dyr m.v. finder tilsvarende anvendelse for personer, som på tidspunktet for ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse lovligt er i besiddelse af alle arter af vombat (Vombatidae) og myrepindsvin (Tachyglossidae).


--------------------------------------------------------------------------------
Følgende ændringer er indarbejdet:
Bek. nr. 1498 af 20. december 2004.


Back to content | Back to main menu