Pasningsvejledninger


Go to content

Bekendgørelse vedr. pasningsvejledninger

Lovgivning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere)
(Pasningsvejledninger)


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1022 af 12. december 2002 om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1499 af 20. december 2004, bekendtgørelse nr. 1380 af 17. december 2009 og bekendtgørelse nr. 129 af 3. februar 2010, foretages følgende ændringer:


1. I indledningen til bekendtgørelsen indsættes efter "§ 18, stk. 2": "og 3".
2. Efter § 24 indsættes i kapitel 3:

"Pasningsvejledninger
§ 24 a. Ved salg af dyr skal der senest på tidspunktet for aftalens indgåelse udleveres en skriftlig pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af dyret.
Stk. 2. Pasningsvejledningen skal mindst indeholde godkendte oplysninger, jf. stk. 3, om

1) dyreart (videnskabeligt og populært navn),
2) forventet levealder,
3) fuldvoksen størrelse,
4) fodring,
5) anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur,
6) miljøberigelse og stimulering,
7) behov for motion,
8) sociale behov,
9) særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold,
10) typiske tegn på sygdom eller nedsat trivsel og
11) formering, yngelpleje og eventuel neutralisation.

Stk. 3. Rådet vedrørende hold af særlige dyr godkender for de relevante kategorier af dyr de oplysninger, som pasningsvejledningen mindst skal indeholde, jf. stk. 2. Rådet kan afvise en ansøgning om godkendelse af oplysninger, hvis rådet allerede har godkendt oplysninger for den pågældende kategori af dyr. Rådet kan med passende varsel tilbagekalde en godkendelse af oplysninger.
Stk. 4. Rådet vedrørende hold af særlige dyr kan søge bistand hos andre særligt sagkyndige, når en sags behandling forudsætter en sagkundskab, som rådets medlemmer ikke i tilstrækkeligt omfang er i besiddelse af."
3. § 26, stk. 1, affattes således:
"Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder §§ 5-24, § 24 a, stk. 1 og 2, eller vilkår fastsat i medfør af § 3, stk. 2, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning."

§ 2
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.
Justitsministeriet, den 28. november 2010
Lars Barfoed
/ Jens Teilberg Søndergaard


Back to content | Back to main menu