Pasningsvejledninger


Go to content

Europæisk sumpskildpadde

Skildpadder

Print folder

Pasningsvejledning for Europæisk sumpskildpadde

C:\Users\Dansk Amfibiecenter\Documents\Dansk Amfibiecenter\Pasningsvejledninger\Billeder pasvej\europæisksumpskildpadde.jpg
Error File Open Error

Foto: Søe Pedersen

Videnskabeligt navn: Emys orbicularis

Dansk navn: Europæisk sumpskildpadde

Udseende: Skjoldlængde op til 30 cm, vægt op til 2 kilo, men normalt ikke over 20 cm og ca. 1 kilo. Hele dyret er mørkt brunt til sort med gule prikker og ofte også streger. Bugskjoldet lyst med mørke plamager. På mange af underarterne har voksne hanner rødbrune og hunnerne gule øjne. Hannernes bugskjold er konkavt, og halen er længere og meget kraftigere end hunnens. Ungerne er gråbrune med svage sorte pletter, og de har en forholdsvis lang og tynd hale.

Udbredelse i naturen: Findes i det meste af Europa fra de Baltiske lande til Nordafrika og østpå langt over i Rusland. I bronzealderen var de udbredte i Danmark, og der er fund fra mange tørvemoser og køkkenmøddinger. Da klimaet blev koldere op igennem middelalderen, forsvandt de med stor sikkerhed, men der er talrige beretninger om fund i Danmark siden da, og det kan ikke helt afvises, at der måske er bestande som har overlevet.
Biologi: Den europæiske sumpskildpadde lever i søer, damme, vandløb og selv i brakvand. Den foretrækker solåbne damme med store lavvandede flader og megen vegetation. Sumpskildpadderne kommer op fra dvalen, som de har tilbragt på bunden af vandhullet, i slutningen af marts eller i begyndelsen af april. De bruger meget tid til solbadning igennem hele året. Parringerne forekommer fra det tidlige forår til det sene efterår, men æglægningerne sker fra maj til slutningen af juli. To æglægninger i løbet af sommeren kan forekomme. I dagene op til æglægningen søger hunnerne i dagevis efter et egnet sted at lægge deres æg. Det er varmen, der er vigtigst, så de leder efter det varmeste sted i området. Der må ikke være for kraftig en bevoksning på stedet, og der skal være fuld sol på æglægningsstedet. Den foretrukne placering er en sydvendt skråning med sandholdig jord uden skyggende planter i nærheden.
Hold i terrarium: Disse sumpskildpadder holdes som små i akvarier med en landdel, hvor de skal have muligheden for at varme sig op. Det er aktive og hurtigt voksende dyr, som kræver megen plads. Et akvarium med et bundareal på 40 x 20 cm er passende til et par unger. Voksne dyr kræver som minimum et akvarium med bundareal på 120 x 60 cm. Temperaturen i vandet holdes generelt på 20-25 °C dog gerne med en køling til 12-15 °C i nogle måneder om vinteren. Skildpadder æder og sviner meget. Derfor er det en god ide med kraftig filtrering og hyppige vandskift. Større dyr holdes bedst i udendørsbassiner det meste af året med vinteropbevaring indendørs i store akvarier eller plastbassiner.
Vandet i akvarierne bør ikke være for dybt. Skildpadderne skal helst skal kunne stå på bunden og nå overfladen.
En lettilgængelig landdel med en solplads er nødvendig. Her solbader skildpadderne i timevis for at opnå den korrekte aktivitetstemperatur.

Foder: I modsætning til de fleste andre sumpskildpadder æder de ikke planter. Fisk, vandinsekter, vandsnegle og regnorme bør udgøre hovedfoderet. Herudover kan der som tilskud bruges muslinger, rejer, gnavere og daggamle kyllinger. Ungerne vokser rigtig hurtigt på en kost af regnorme, myggelarver og småfisk.

Hold med andre dyr: De er ikke aggressive over for andre skildpadder, men derudover opfatter de nærmest alt andet som mad. Akvariefisk kan holdes sammen med skildpadderne, men de vil ofte falde som bytte, især i starten indtil fiskene lærer at søge i sikkerhed.

Adfærd: Skildpadderne bliver hurtigt tillidsfulde og kommer hen og tigger mad konstant. Deres naturlige skyhed vil dog komme igen, hvis de sættes udendørs.

Giftighed: Skildpadderne er ikke giftige, men de har et kraftigt bid.

Levealder: Som alle skildpadder lever den europæiske sumpskildpadde meget længe. Den nøjagtige aldersgrænse er ukendt, men 70 år er så absolut muligt, og der går rygter om det dobbelte.

Sygdomstegn: Fejlernæring er den hyppigste sygdom. Dyrene bliver apatiske, søger landdelen og har ofte lukkede eller hævede øjne. Bakterieangreb i skjoldet er et andet ofte set problem. Det forebygges med god plads og god vandkvalitet.

Andet: Den europæiske sumpskildpadde er nok den mest velegnede sumpskildpadde til udendørsophold. Den er langt bedre til de danske forhold end for eksempel de amerikanske terrapiner. De kan holdes sammen med fisk, som de kun i sjældne tilfælde kan indfange eller skade. Fiskene lærer hurtigt at undgå skildpadderne. Derimod vil snegle, krebs, muslinger, vandinsekter, haletudser og en del frøer blive jagtet og ædt i løbet af kort tid. Planterne i bassinerne æder de ikke, men de kan rive dem op fra bundlaget. Havedamme med plastik eller gummidug har vist sig ikke at være så velegnede, som damme med lerbund. Især under dvalen dør mange sumpskildpadder i disse, og det anbefales derfor at overvintre dem indendørs i stedet for. Ved hold i udendørsbassiner er det vigtigt at skildpadderne har svagt skrånende skrænter, som ikke er for glatte at klatre op af. Alt for mange drukner i forårs- og efterårsmånederne. Årsagen er, at de af en eller anden grund bliver forskrækkede og hopper i bassinet uden at fylde lungerne med luft. De vil så uden held forsøge at kravle op langs siderne. Derfor bør alle sider være dækket af et ru lag af f. eks grus. Skildpadderne er glimrende til at benytte enhver chance til at bryde ud af udendørsanlæg, derfor skal de indhegnes forsvarligt.
Kravler hunskildpadderne rundt på land i juni-juli måned er det sandsynligvis fordi, de skal lave en rede og lægge æg. Hunnerne må ikke forstyrres under denne vandring eller når de graver, for så afbryder de projektet og søger tilbage til vandet. Sker dette for mange gange kan det ske at æggene ikke kan lægges, og hunnen dør af læggenød. De 6-16 æg udruges i let fugtig sphagnum ved 25-30 °C.

Lovgivning: Alle europæiske krybdyr og padder er beskyttet under Bern-Konventionen. Opdrætsdyr sælges dog ofte både fra private og dyrehandlere.

Ver.1. 2010 Søe Pedersen

Dansk Amfibiecenter


Back to content | Back to main menu